Dzień Babci

Dzień Babci jest obchodzony w Polsce w dniu 21 stycznia. Babcię z wnukiem łączy więź pokrewieństwa. Z przepisów prawa rodzinnego wynika, że babcia:

  • może mieć zapewnione kontakty z wnukiem.
  • może łożyć alimenty na wnuka.
  • w pewnych sytuacjach staje się rodziną zastępczą.

Przepisy dotyczące kontaktów pomiędzy rodzicem a dzieckiem stosuje się odpowiednio do kontaktów babci z wnukiem. Oznacza to, że babcia może utrzymywać kontakt z wnukiem, czy to poprzez osobiste spotkania, czy też poprzez komunikację na odległość. W każdym razie forma tych kontaktów powinna uwzględniać dobro dziecka.

Prawo do poszanowania życia rodzinnego dziadków w stosunku do wnuków oznacza przede wszystkim prawo do utrzymywania normalnych relacji dziadków z wnukami poprzez kontakt, nawet jeśli kontakt ten odbywa się zwykle za zgodą osoby sprawującej władzę rodzicielską (wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5.03.2019 r. w sprawie 38201/16).

Jeśli chodzi o alimenty od babci na wnuka, to obowiązek ten może powstać w następujących przypadkach:

  • gdy nie ma osoby zobowiązanej do alimentów w bliższej kolejności.
  • kiedy zobowiązana osoba w bliższej kolejności nie jest w stanie wykonywać alimentów.
  • gdy uzyskanie od zobowiązanej osoby alimentów jest niemożliwe lub łączy się z nadmiernymi trudnościami.

Obowiązek alimentacyjny babki nie polega na przerzuceniu na nią niespełnionego obowiązku alimentacyjnego ojca dzieci, może ona bowiem być zobowiązana jedynie do takich świadczeń na jakie pozwalają jej możliwości majątkowe, przy uwzględnieniu również jej usprawiedliwionych potrzeb (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8.10.1976 r. w sprawie sygn. akt  III CRN 205/76).

Natomiast babcia może sprawować pieczę zastępczą nad wnukiem. Jest to dopuszczalne w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Podstawą zastosowania wobec dziecka pieczy zastępczej jest orzeczenie sądu.

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód? Na koszty postępowania w sprawie o rozwód składają się opłaty oraz wydatki. Do tego trzeba doliczyć także honorarium adwokata. W związku z tym, że każda sprawa jest inna, nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, ile kosztuje rozwód. Można te koszty jedynie oszacować.

Koszty obciążają w pierwszej kolejności stronę, która składa do sądu pismo podlegające opłacie. Ponadto należy uiścić wydatki związane z czynnościami, które są następstwem złożonego pozwu.

Zaczynając do początku, to opłata od pozwu w sprawie rozwodowej wynosi 600 zł. Taka sama opłata jest przewidziana dla pozwu w sprawie o separację.

Jeśli pozew zawiera wniosek o udzielenie zabezpieczenia to wniosek ten nie podlega opłacie. Natomiast wszelkie wnioski dotyczące zabezpieczenia, które składane są w trakcie postępowania, podlegają opłacie w wysokości 100 zł.

W toku postępowania rozwodowego sprawa może zostać skierowania do mediacji. Mediacja jest odpłatna. Jej koszt w sprawie rozwodowej to minimum 150 zł za jedno spotkanie z mediatorem. Poza tym sąd może zlecić sporządzenie wywiadu przez kuratora sądowego. Związane jest to zaliczką w wysokości około 50 zł.

Za wezwanie świadka sąd powinien pobrać opłatę w wysokości 100 zł od każdej wzywanej osoby. Jeśli doręczenie pozwu nie jest możliwe przez sąd to należy skorzystać w tym celu z komornika. Czynności te także podlegają opłacie. Poza tym opłacie podlega wniosek o sporządzenie uzasadnienia. Opłata ta wynosi 100 zł.

W wyroku kończącym sprawę sąd rozstrzyga o kosztach poniesionych przez strony. Co do zasady to strona przegrywająca zwraca koszty stronie wygrywającej. Od tej zasady są oczywiście wyjątki.

Sąd rozlicza koszty poniesione przez stronę, które są związane z korzystaniem z pomocy prawnej świadczonej przez adwokata.

Wysokość kosztów, które rozlicza sąd, jest ograniczona. Ograniczenia te wynikają z treści przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości. Stawka minimalna za prowadzenie sprawy o rozwód wynosi 720 zł. Stawkę minimalną można podwyższyć sześciokrotnie.

Wysokość honorarium adwokackiego określa umowa zawarta pomiędzy pełnomocnikiem a klientem. Wynagrodzenie to może być kształtowane:

  • jako ryczałt za za prowadzenie sprawy.
  • w oparciu o czas pracy adwokata.
  • w sposób mieszany.

Na wysokość honorarium adwokackiego wpływa charakter sprawy. Jeśli zatem w sprawie będzie więcej rozpraw, to także wynagrodzenie pełnomocnika będzie wyższe.

Mandat dla dziecka

Mandat dla dziecka to ostatnio modny slogan publicystyczny. Jest to związane z wejściem w życie od 1 stycznia 2022 r. zmian w prawie wykroczeń.

Przede wszystkim podwyższono zagrożenie grzywną za wykroczenia związane z ruchem drogowym. Na przykład za tzw. kolizję drogową mandat może wynieść 1.500 zł. Natomiast trzeba zaznaczyć, że dziecko w zasadzie nie może ponosić odpowiedzialności za wykroczenie.

Art. 8 Kodeksu wykroczeń

Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.

Przepis ten oznacza, że za wykroczenie odpowiada osoba, która ukończyła 17 lat. Wiek ten odnosi się do czasu działania lub zaniechania sprawy. Można z dużym uproszczeniem stwierdzić, że ten, kto popełnia czyn zabroniony przed ukończeniem lat 17, to nieletni. W takim przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Natomiast, żeby jeszcze bardziej skomplikować sytuację, to trzeba odróżniać nieletniego od małoletniego.

W każdym razie nieletni po ukończeniu lat 13 i przed ukończeniem lat 17 odpowiada na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nie ma zatem możliwości aby doszło do sytuacji nałożenia mandatu dla dziecka. W takiej sytuacji sprawa może trafić do sądu. Oczywiście, że nadal obowiązują przepisy dotyczące karty rowerowej. Jest ona wydawana dla uczniów szkół podstawowych.

Mandat dla dziecka okazuje się zatem tylko nośnym hasłem informacyjnym. Wynika, że zawsze należy weryfikować wiadomości u wiarygodnego źródła. W sprawach o wykroczenia można korzystać z pomocy obrońcy, którym może być adwokat. Podobnie jest w sprawach nieletnich.