Spółka komandytowa

Spółka komandytowa | adwokat Roman Gładysz | adwokat | Opole | spółka | biznes | przedsiębiorca | kancelaria adwokacka

Spółka komandytowa jest spółką osobową, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców. Należy pamiętać, że do przepisów dotyczących spółki komandytowej mają zastosowanie odpowiednio przepisy o spółce jawnej.

Umowa spółki może być zawarta w formie aktu notarialnego. Dopuszczalne jest także zawarcie tej umowy przy wykorzystaniu wzorca elektronicznego.

Cechą wyróżniającą spółkę komandytową jest występowanie w niej dwóch rodzajów wspólników. Jednym z nich jest komplementariusz, który odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony. Natomiast drugi ze wspólników, który nazywany jest komandytariuszem, odpowiada za zobowiązania spółki w sposób ograniczony, do wysokości sumy komandytowej. Oznacza to, że spółka komandytowa jest zawsze spółką dwuosobową.

Komplementariusz w spółce komandytowej odpowiada wprawdzie za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, ale jest to jednak odpowiedzialność subsydiarna. Obowiązek zapłaty przez komplementariusza powstałby dopiero gdyby okazała się, że nie można uzyskać zaspokojenia z majątku spółki komandytowej (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 12.02.2016 r. w sprawie sygn. akt II CSK 237/15).

Komandytariusz nie ma prawa, ani też obowiązku prowadzenia spraw spółki. Nie może jej reprezentować. Jego nazwisko nie może znaleźć się w firmie spółki.

Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest prowadzenie spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast komandytariuszami są osoby fizyczne.