Prawo nieruchomości

Nieruchomości to według przepisów kodeksu cywilnego części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomością jest teren stanowiący własność jednego podmiotu otoczony od zewnątrz gruntami innych podmiotów bez jakiegokolwiek nawiązania do ksiąg wieczystych (Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 27 grudnia 1994 r., sygn. akt III CZP 158/94).

Nieruchomości są najtrwalszym, ale też zarazem bardzo wartościowym składnikiem majątku. Położone są one nieraz w atrakcyjnych lokalizacjach. Nie należy zatem pochopnie podejmować decyzji o własności rzeczy, a sprawy tego rodzaju wymagają profesjonalizmu.

Sprawy związane z nieruchomościami mogą polegać na:

Co do zasady sprawy tego rodzaju rozpoznawane są przed sądem, gdzie jest położona dana nieruchomość. Podstawowym dowodem, który przedkłada się przed sądem to odpis z księgi wieczystej. Poza tym ważne jest, aby wykazywać swoje racje odpowiednimi dokumentami.

Adwokat Roman Gładysz specjalizuje się w prowadzeniu spraw, które dotyczą nieruchomości.