Dane osobowe

Dane osobowe | Rodo | Adwokat Roman Gładysz | adwokat | Opole
  1. Administratorem danych osobowych jest adwokat Roman Gładysz, prowadzący Kancelarię Adwokacką w Opolu, ulica W. Reymonta 14/3, telefon +48 796301353, e-mail: biuro@adwokatgladysz.pl, NIP 7561886720, zwanym dalej Adwokatem.
  2. Dane osobowe mogą pochodzić od osób korzystających ze strony internetowej www.adwokatgladysz.pl. Dane te są przetwarzane w celach: nawiązania kontaktu z osobą, realizacji umowy, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, ewentualnego dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez 10 (dziesięć) lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone przez Adwokata w ramach wykonywania zawodu. Po upływie tego okresu dane osobowe ulegają usunięciu.
  4. W dowolnym momencie każdemu przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonych zgód na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.
  5. Każdemu przysługują: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Uprawnienie dotyczące prawa dostępu do danych, prawa do ograniczenia przetwarzania danych, obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych, lub o ograniczeniu przetwarzania, stosuje się w zakresie, w jakim nie naruszają obowiązku zachowania przez Adwokata tajemnicy adwokackiej. Obowiązek zachowania tajemnicy adwokackiej, nie ustaje, gdy z żądaniem ujawnienia informacji uzyskanych przez adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej występuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Odbiorcą danych osobowych mogą być: organy państwowe, banki, operatorzy pocztowi, operatorzy internetowi, a także podmioty współpracujące z Adwokatem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, księgowości.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, ani też nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.
  9. Przepisy dotyczące danych osobowych zostały zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1513 ze zmianami).