Spółka jawna

spółka jawna | adwokat Roman Gładysz | adwokat | Opole | kancelaria adwokacka | spółka | przedsiębiorca | biznes

Spółka jawna jest spółką osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Spółka tego rodzaju powstaje na podstawie zawarcia umowy oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Możliwe jest także powstanie spółki jawnej poprzez przekształcenie spółki cywilnej, czy też innej spółki handlowej.

Spółka jawna opiera się na wzajemnym zaufaniu wspólników oraz ich osobistej działalności. Chwilą powstania spółki jest jej wpis do rejestru przedsiębiorców. Umowę spółki jawnej można zawrzeć w formie pisemnej albo przy wykorzystaniu wzoru elektronicznego.

Za zobowiązania spółki jawnej ponoszą osobistą odpowiedzialność jej wspólnicy. Przy czym to spółka jest przedsiębiorcą, a nie jej wspólnicy. Spółka może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe. Może też zaciągać zobowiązania. Oznacza to, że spółka jawna ma zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych. Może zatem występować przed sądem, być pozywana i pozywać.

Spółka jawna jest odrębnym podmiotem prawa, mającym zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych, zdolność sądową, swój własny, niezależny od wspólników majątek i jest od nich wyodrębniona również organizacyjnie (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 20.11.2012 r. w sprawie sygn. akt I ACa 1180/12).

Wspólnikiem w spółce jawnej może być każda osoba fizyczna, osoba prawna, ale też inna jednostka organizacyjna. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczeń, całym swoim majątkiem. Egzekucję z majątku wspólnika można prowadzić, gdy egzekucja z majątku spółki będzie bezskuteczna.