Alimenty

Alimenty | adwokat Roman Gładysz | adwokat | Opole | kancelaria adwokacka | mecenas | prawnik | kancelaria | mediacje

Alimenty polegają na dostarczaniu uprawnionemu przez zobowiązanego środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Pod pojęciem alimentów występują się różne instytucje prawne. Tu przedstawiam alimenty pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Zasadniczym celem alimentów jest zapewnienie małoletniemu środków koniecznych do mieszkania, ale też wyżywienia, odzieży, opieki zdrowotnej, czy też edukacji.

W typowych sytuacjach alimenty określane są jako suma pieniężna. Natomiast nie ma przeszkód, aby alimenty były spełniane w naturze, czy też jako ułamek wynagrodzenia zobowiązanego.

Sprawy o zapłatę alimentów mogą być prowadzone przed sądem rejonowym. Powództwo można złożyć także przed sądem właściwym dla osoby uprawnionej. Natomiast często zdarza się, że roszczenia alimentacyjne są elementem sprawy o rozwód. W każdym razie strona, która składa powództwo, zwolniona jest od ponoszenia kosztów sądowych.

Przesłanki ustalenia wysokości należnych alimentów wymagają oceny w kontekście konkretnego stanu faktycznego (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 05.11.2020 r. w sprawie sygn. akt III CNP 7/20).

Należy dodać, że z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wynika wysokość alimentów. Zależą one od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, a także usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego. Nie ma także określonego terminu, który kończy się obowiązek alimentacyjny. Jest nią chwila, gdy uprawniony jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Zasadą, która może ulec modyfikacji, jest to, że oboje rodziców mają obowiązek partycypować w kosztach utrzymania małoletniego dziecka. Niemniej jednak zasada ta może ulec zmianie.