Odszkodowanie po wypadku

Odszkodowanie po wypadku | adwokat Opole | Opole | adwokat | adwokat Roman Gładysz | kancelaria adwokacka | prawnik | kancelaria | odszkodowanie

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym dotyczy szkód wyrządzonych w mieniu oraz na osobie. Za wypadek komunikacyjny można uznać czyn z art. 177 kodeku karnego. Polega on na tym, że wskutek chociażby nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym (ale też w ruchu wodnym lub powietrznym), dochodzi do obrażeń ciała u poszkodowanego, które trwają dłużej niż 7 dni.

Niemniej jednak przepisy kodeksu cywilnego przewidują szerszy zakres odpowiedzialności za szkody komunikacyjne.

Przede wszystkim za tego typu szkody ponosi odpowiedzialność zarówno właściciel środka pojazdu jak i posiadacz zależny. Odpowiedzialność cywilna posiadacza pojazdu jest objęta systemem obowiązkowego ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy każdej osoby, która kierując pojazdem, wyrządziła szkodę poprzez ruch pojazdu.

Poszkodowany może zatem dochodzić odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela. Nie trzeba przyjmować od razu propozycji wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela. Można złożyć reklamację, a potem pozew do sądu.

Odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym można zasądzić na rzecz poszkodowanego od sprawcy wypadku lub ubezpieczyciela.

Przede wszystkim poszkodowany może domagać się naprawienia szkód wyrządzonych w jego mieniu. Dotyczy to zatem nie tylko pojazdu uszkodzonego wskutek wypadku komunikacyjnego, ale też na przykład bagażu. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że w ramach odszkodowania można domagać się zapłaty za utratę wartości pojazdu.

Natomiast w razie doznania obrażeń ciała w wypadku komunikacyjnym, poszkodowany może domagać się zapłaty wszelkich kosztów, które były związane z leczeniem. W razie utraty zdolności do pracy zarobkowej można wnosić o przyznanie renty. Gdy wskutek wypadku poszkodowany doznał krzywdy, może on wnosić o zasądzenie odpowiedniego zadośćuczynienia.

W razie śmierci poszkodowanego na skutek wypadku komunikacyjnego odpowiednie roszczenia przypadają jego bliskim. Rodzina zmarłego może dochodzić zapłaty renty, odszkodowania oraz zadośćuczynienia.