Mediacje

Adwokat Roman Gładysz jest stałym mediatorem sądowym.

Mediacja jest to pozasądowy sposób rozwiązywania sporów z udziałem osoby trzeciej, którą określa się mediatorem.

Mediacja jest prowadzona w sposób dobrowolny, poufny i nieformalny. Obowiązkiem mediatora jest zapewnienie, aby uczestniczące w niej osoby w ten sposób próbowały rozwiązać łączący ich spór.

Mediator adwokat Roman Gładysz uzyskał uprawnienia do prowadzenia mediacji po odbyciu szkoleń przeprowadzonych w Centrum Mediacyjnym przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Został wpisany na listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych w Opolu, Wrocławiu i Gliwicach.

Mediator adwokat Roman Gładysz jest też stałym mediatorem z listy Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W sprawach gospodarczych istotne jest, aby spór został rozwiązanych jak najszybciej, bez uszczerbku dla interesów finansowych skonfliktowanych przedsiębiorców.

Mediator adwokat Roman Gładysz zapewnia przedsiębiorcom efektywny sposób prowadzenia mediacji, który może doprowadzić do kreatywnego zakończenia konfliktu.

Jest to podejście biznesowe, ale też przyjazne dla przedsiębiorców, którzy czynnie mogą uczestniczyć w mediacji i bez stresu, czy poczucia zmarnowanego czasu.

W sprawach cywilnych ważnym aspektem jest utrzymanie równości pomiędzy stronami konfliktu.

Mediacja sprzyja temu, aby spór rozwiązać w sposób kulturalny, rzeczowy, bez konieczności niepotrzebnego angażowania sądu.

Mediator adwokat Roman Gładysz z jednej strony ma doświadczenie związane z występowaniem przed sądami, ale z drugiej jest on w stanie pomóc spierającym się stronom w osiągnięciu porozumienia.

W sprawach karnych prowadzenie mediacji jest trudne. Dlatego też przewidziano odrębną listę osób zaufanych, które mogą zajmować się tego typu sprawami.

Mediator adwokat Roman Gładysz zapewnia w sprawach karnych poszanowanie praw osoby pokrzywdzonej przestępstwem z zachowaniem uprawnień osoby oskarżonej.

Tylko w takich warunkach można zrekompensować krzywdy wyrządzone przestępstwem. Konieczne jest, aby umożliwić oskarżonemu odpowiednie naprawienie popełnionych błędów.