Mediacje

Mediator Roman Gładysz. Mediacje to alternatywny sposób rozwiązywania sporów.

Czym są mediacje?

Mediacje są jednym z alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Inaczej mówiąc mediacja to postępowanie prowadzone z udziałem bezstronnej osoby. Zadaniem tej osoby jest pomóc stronom konfliktu w celu uzyskania wspólnie akceptowanego porozumienia. Gdy strony poproszą mediatora, to może on proponować rozwiązania sporu. W efekcie ma to doprowadzić do zawarcia ugody.

Mediacja jest królową ADR.

Mediator aktywnie uczestniczy w procesie mediacji. Strony przy udziale mediatora, negocjują, mając na celu zawarcie ugody.

Kim jest mediator?

Mediator jest to osoba trzecia, do której strony zwróciły się po to, aby przeprowadzić proces mediacji w sposób skuteczny, bezstronny i kompetentny.

Stały mediator ma wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji. Osoba taka nie może być skazana za przestępstwo umyślne.

Adwokat Roman Gładysz jest mediatorem wpisanym na listy stałych mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych w Opolu, Wrocławiu i Gliwicach.

Poza tym adwokat Roman Gładysz jest stałym mediatorem z listy Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Zasady mediacji

Mediacja to uporządkowany proces, który jest oparty o zasady:

  • Dobrowolności. Strony świadomie wyrażają zgodę na uczestnictwo w mediacji. Strony mogą wybrać osobę mediatora, mają wpływ na sposób prowadzenia mediacji i w każdej chwili mogą od niej odstąpić.
  • Bezstronności. Mediator nie faworyzuje żadnej ze stron. Traktuje on strony równo i zapewnia im jednakowy udział w mediacji.
  • Poufności. Informacje uzyskane i przekazywane podczas mediacji nie mogą być ujawniane przez mediatora. Tylko strony mogą zwolnić mediatora z tajemnicy mediacji. Strony nie mogą skutecznie powoływać się przed sądem na propozycje, które składały podczas mediacji.
  • Neutralności. Mediator jest neutralny wobec konfliktu.
  • Odpłatności. Strony mają obowiązek pokrycia kosztów wynagrodzenia oraz wydatków mediatora.

Korzyści z mediacji

Mediacja zdecydowanie może pomóc w szybkim rozwiązywania sporu. Wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej. Może być zatem egzekwowana przez komornika. Zawarcie ugody w mediacji obniża koszty postępowania cywilnego.

Adwokat Roman Gładysz prowadzi mediacje w sprawach: