E-sąd

E-sąd

E-sąd to inaczej sąd, który prowadzi elektroniczne postępowanie upominawcze. W Polsce tylko jeden sąd zajmuje się takimi sprawami. Jest to Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

W postępowaniu elektronicznym wydawane są nakazy zapłaty. Strona powodowa oraz sąd dokonują czynności za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Natomiast strona pozwana składa sprzeciw w formie pisemnej, ale pozwany może wybrać elektroniczny sposób komunikacji z e-sądem.

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli:

  • powód dochodzi roszczenia innego niż pieniężne.
  • doręczenie pozwanemu nakazu miałoby nastąpić poza granicami kraju.

Poza tym w postępowaniu elektronicznym nie dołącza się dowodów do pozwu. W treści pozwu należy wskazać numer PESEL (albo odpowiednio numer NIP albo numer KRS) strony pozwanej.

Już sam pozew w elektronicznym postępowaniu zawierający powołanie dowodów jest wystarczającym do wykazania okoliczności wskazujących na zasadność roszczenia. Tak istotne ograniczenie wymagań dowodowych względem strony powodowej, mając na względzie dyrektywę równości stron postępowania, wymaga tożsamego potraktowania strony pozwanej przy wnoszeniu przez nią sprzeciwu od nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15.12.2016 r. w sprawie sygn. akt VI ACa 1458/15).

W przypadku braku możliwości wydania nakazu zapłaty e-sąd umarza postępowanie. Podobnie dzieje się, gdy pozwany skutecznie wniósł sprzeciw od nakazu zapłaty.

Jeżeli w terminie trzech miesięcy od dnia umorzenia postępowania powód wniesie pozew o to samo roszczenie w innym postępowaniu niż elektroniczne, to zachowane są skutki prawne, związane z wytoczeniem powództwa. Następują one z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.