Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | adwokat Roman Gładysz | adwokat | Opole | spółka | biznes | przedsiębiorca | kancelaria adwokacka

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową. Posiada ona osobowość prawną. Można ją utworzyć w każdym prawnie dopuszczalnym celu. W umowie spółki wskazuje się kapitał zakładowy. Kapitał dzieli się na udziały. Udziały zaś odpowiadają wkładom wniesionym do spółki przez wspólników.

Przede wszystkim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez kilku wspólników, ale też przez wyłącznie jedną osobę. Wspólnikiem może być osoba fizyczna, czy też osoba prawna.

Umowa spółki jest zawierana w formie aktu notarialnego. Możliwe jest także jej sporządzenie za pomocą wzoru elektronicznego. Osobowość prawną spółką nabywa z chwilą wpisu do rejestru.

W odróżnieniu od spółki jawnej, czy komandytowej, wspólnicy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania. Wspólnik, który jest jednocześnie członkiem zarządu, może ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dzięki atrybutowi osobowości prawnej wyposażona jest w zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych i może uczestniczyć w obrocie cywilnoprawnym. Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za zobowiązania spółki (art. 151 § 4 ksh); członkowie zarządu odpowiadają za zobowiązania spółki dopiero wówczas, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 05.03.2015 r. w sprawie sygn. akt I ACa 854/14).

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują organy. To zarząd ma kompetencję do prowadzenia spraw spółki. W skład zarządu może wchodzić jedna osoba bądź też kilka. Poza zarządem w spółce można powołać organ nadzoru. Organem tym może być rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. W celu ułatwienia prowadzenia działalności spółka może ustanowić prokurenta.