Zawezwanie do próby ugodowej

zawezwanie do próby ugodowej | windykacja | adwokat | adwokat Roman Gładysz | Opole | kancelaria | prawnik | mecenas

Zawezwanie do próby ugodowej to inaczej postępowanie pojednawcze. Jego celem jest zawarcie ugody przed sądem. Wierzyciel nie ma obowiązku do wszczynania tego postępowania. Ma ono charakter fakultatywny.

Zaletą zawezwania do próby ugodowej jest przede wszystkim przerwanie biegu terminu przedawnienia. Poza tym opłata sądowa od takiego wniosku jest mniejsza od opłaty od pozwu.

W treści wniosku o zawezwanie do próby ugodowej należy zwięźle opisać sprawę i przedstawić propozycje ugodowe. Tego rodzaju sprawa odbywa się na posiedzeniu. Sąd nie prowadzi postępowania dowodowego. Przy czym sądem właściwym jest sąd właściwy dla przeciwnika. Podczas posiedzenia dopuszczalne jest prowadzenie rokowań ugodowych stron.

Charakterystyczną cechą postępowania pojednawczego […] jest to, że sąd nie jest władny w ramach tego postępowania rozstrzygać sprawy, lecz pełni rolę podobną do mediatora – może jedynie nakłaniać strony do zawarcia ugody, którą jest władny zatwierdzić, nie może jednak narzucić stronom lub jednej z nich jakichkolwiek rozwiązań (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23.07.2015 r. w sprawie sygn. akt  I ACa 368/14).

W windykacji próba ugodowa może zastąpić wezwanie do zapłaty. Poza tym sądy wyznaczają bardzo szybko posiedzenia pojednawcze. Przy czym należy przygotować się do ewentualnego zawarcia ugody. Ugoda zawarta w tym postępowaniu jest tytułem egzekucyjnym. Natomiast, gdy strony nie dojdą do porozumienia, konieczne jest złożenie pozwu.