Odpowiedź na pozew

Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu sądowym jest doręczenie
odpisu pozwu wraz z załącznikami stronie pozwanej. Sędzia ma jest
zobowiązany do wydania zarządzenia wzywającego pozwanego do złożenia
odpowiedzi na pozew i oznaczenia w tym zarządzeniu terminu, do którego
ten obowiązek ma być zrealizowany. Minimalny długość tego terminu
wynosi dwa tygodnie.

Termin na złożenie odpowiedzi na pozew liczy się od doręczenia
pozwanemu odpisu pozwu i wezwania do złożenia odpowiedzi na pozew.

Obecnie złożenie odpowiedzi na pozew jest więc w procesie obowiązkowe.
Pozwany ma obowiązek wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie
określonym w zarządzeniu sędziego.

Odpowiedź na pozew stwarza pozwanemu pierwszą, a czasami jedyną
możliwość przedstawienia swojego stanowiska odnośnie do żądania pozwu.
Złożenie odpowiedzi na pozew jest gwarantem prawa do wysłuchania po
stronie pozwanego. Skuteczne wniesienie odpowiedzi na pozew pozwala
pozwanemu uniknąć wydania wyroku zaocznego.

Odpowiedź na pozew jest pismem przygotowawczym. Jest pierwszym pismem
w sprawie, w którym pozwany może i powinien przedstawić własne
stanowisko w odniesieniu do żądania pozwu i faktów powołanych przez
stronę powodową.

W pierwszej kolejności w odpowiedzi na pozew pozwany powinien
oświadczyć, czy uznaje, czy kwestionuje żądanie pozwu, ewentualnie czy
dostrzega przeszkody uniemożliwiające prowadzenie postępowania. Poza
tym w treści tego pisma należy dokonać wyszczególnienia faktów, które
pozwany przyznaje i którym zaprzecza.

Pozwany w odpowiedzi na pozew powinien wypowiedzieć się co dowodów
zgłoszonych przez stronę przeciwną.