ulica Władysława Reymonta 14/3 | 45-066 Opole

Orzeczenie sądowe. Wyboru dokonał adwokat Roman Gładysz

Orzeczenia sądowe z lipca 2020 r.

Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 3851 § 1 zd. 2 kc (Uchwała Sądu Najwyższego-Izba Cywilna z dnia 17.07.2020 r., III CZP 75/19). Porozumienie wekslowe, w którym wskazano, że wierzyciel może opatrzyć weksel Więcej…