Odszkodowanie za wypadek w pracy

odszkodowanie za wypadek w pracy | adwokat Opole | Opole | adwokat | adwokat Roman Gładysz | wypadek | odszkodowanie | praca | prawnik | kancelaria adwokacka

Odszkodowanie za wypadek w pracy jest co do zasady wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podstawowa wysokość odszkodowania oraz zasady jego wypłaty wynika z przepisów tzw. ustawy wypadkowej. Na jej podstawie za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Odszkodowanie za wypadek w pracy jest roszczeniem, którego może domagać się poszkodowany pracownik albo jego rodzina.

Przede wszystkim w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego koszty. Można więc domagać się zapłaty sumy potrzebnej na pokrycie kosztów leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także kosztów przygotowania do innego zawodu. Poza tym dopuszczalne jest zasądzenie renty, gdy poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej. Dotyczy to też sytuacji, gdy zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

Pracownik, który poniósł szkodę na osobie, może dochodzić ponadto zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Oznacza to, że można rekompensować cierpienia o charakterze psychicznym, które wynikają z doznanego wypadku przy pracy.

W razie śmierci pracownika osoby bliskie mogą domagać się zapłaty renty, a jeżeli wskutek śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowe odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Niemniej jednak to pracownik w postępowaniu przed sądem ma wykazać dowodami zasadność zgłoszonych roszczeń. Po pierwsze dane zdarzenie ma być wypadkiem przy pracy. Następnie należy udowodnić przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy, a więc:

  • fakt poniesienia szkody, będący wynikiem uszczerbku na zdrowiu.
  • możliwość przypisania pracodawcy zawinionego zachowania lub innego zdarzenia uzasadniającego przypisanie mu ryzyka.
  • związek przyczynowy pomiędzy szkodą będącą wynikiem wypadku przy pracy a zdarzeniem ją wywołującym.

W każdej sprawie dotyczącej zapłaty odszkodowania można korzystać z pomocy fachowego pełnomocnika, którym może być adwokat.