Rozwód

rozwód | adwokat | Opole | adwokat Opole | kancelaria adwokacka

Rozwód prowadzi do ustania małżeństwa. Jego orzeczenie jest dopuszczalne, gdy pomiędzy małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

Niemniej jednak nie można orzec rozwodu, gdy:

  • miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.
  • z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
  • jego żądania domaga się małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód, albo jego odmowa wyrażenia zgody jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Przez zupełny rozkład pożycia uznaje się sytuację, gdy wszystkie więzy łączące małżonków uległy zerwaniu. Są to więzi o charakterze uczuciowym, fizycznym oraz gospodarczym. Natomiast rozkład pożycia jest trwały, kiedy w świetle danych okoliczności sprawy należy przyjąć, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. W każdym razie zupełność rozkładu pożycia, a także jego trwałość powinny występować łącznie.

Sprawy o rozwód prowadzone są przed sądem okręgowym. Sądem tym może być Sąd Okręgowy w Opolu. Każdy z małżonków jest uprawniony do wytoczenia powództwa o rozwód.

Nie można wnosić pozwu wzajemnego w tego typu sporach. Natomiast strona pozwana może także domagać się orzeczenia rozwodu.

Należy pamiętać, że w tego rodzaju sprawach bardzo ważne jest postępowanie dowodowe. Dotyczy ono ustalenia okoliczności, które dotyczą rozkładu pożycia małżonków, ale też sytuacji małoletnich dzieci stron. Sąd nie ma obowiązku przeprowadzania dowodów z urzędu. W każdej sprawie o rozwód sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. Postępowanie dowodowe może być ograniczone, gdy strona pozwana uznaje żądanie pozwu, a małżonkowie nie mają wspólnych dzieci.

Rozwód w Opolu: doradza adwokat

Każda sprawa rodzinna jest inna. Oznacza to, że do każdej sprawy o rozwód trzeba przygotować się inaczej. Przede wszystkim należy skontaktować się z doświadczoną kancelarią adwokacką. Podczas indywidualnego spotkania z adwokatem omawiane są wszystkie aspekty sprawy. Są to przede wszystkim aspekty dotyczące rodzaju rozwodu oraz zakresu postępowania dowodowego. Poza przygotowaniem pozwu bardzo ważne jest też aktywne uczestnictwo w rozprawach.