ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

Adwokat z urzędu

Adwokat Roman Gładysz jest uprawniony do reprezentowania stron jako pełnomocnik z urzędu.

W sprawach cywilnych każdy może złożyć wniosek o przyznanie pomocy prawnej z urzędu poprzez ustanowienie adwokata.
W tym celu należy złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Wniosek o ustanowienie adwokata można zgłosić wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych lub osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.
Sąd uwzględni wniosek, jeżeli udział adwokata w sprawie uzna za potrzebny.
Osoba fizyczna dołącza do wniosku o ustanowienie adwokata oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

W treści wniosku można wskazać osobę adwokata, co w miarę możliwości może zostać uwzględnione.

Przykładowe wnioski o ustanowienie adwokata z urzędu:

Wnoszę o zwolnienie mnie od ponoszenia kosztów procesu w całości oraz wyznaczenie dla mnie pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata Romana Gładysza, Kancelaria Adwokacka, ul. W. Reymonta 14/3, 45-066 Opole.
Wniosek uzasadniam tym, że nie jestem w stanie ponieść kosztów procesu oraz honorarium adwokata bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Jestem osobą niepełnosprawną, mam kłopoty z poruszaniem się do sądu, nie znam się też na przepisach prawa. W załączeniu oświadczenie o stanie majątku.

Wnoszę wyznaczenie dla mnie pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata Romana Gładysza, Kancelaria Adwokacka, ul. W. Reymonta 14/3, 45-066 Opole.
Wniosek uzasadniam tym, że nie jestem w stanie ponieść kosztów honorarium adwokackiego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Jestem osobą bezrobotną, nie mam oszczędności, nigdy nie byłem w sądzie. Dołączam oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym.

Do przykładowego wniosku należy dołączyć wypełniony formularz oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym.