ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

Adwokat z urzędu

Adwokat z urzędu występuje w sprawie jako pełnomocnik strony. Wyznacza go sąd, w którym prowadzona jest sprawa cywilna.

W sprawach cywilnych każdy może złożyć wniosek o przyznanie mu pomocy prawnej z urzędu. W tym celu należy złoży oświadczenie, z którego treści wynika, że nie jest się w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata. Zgodnie ze słowami ustawy poniesienie wydatków związanych z honorarium adwokackim byłoby z uszczerbkiem utrzymania koniecznego dla siebie oraz rodziny.
Poza tym wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu można zgłosić razem z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych. Tego rodzaju wniosek należy złożyć w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już jest prowadzona. Powinno być to pismo procesowe, ale teoretycznie wniosek taki można złożyć ustnie do protokołu.
Poza tym osoba fizyczna powinna dołączyć do wniosku o ustanowienie adwokata oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, ale też dochodach oraz źródłach utrzymania.

Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli udział adwokata w sprawie uzna za potrzebny.

W treści wniosku można wskazać imiennie osobę adwokata, co może zostać uwzględnione.

Przykład wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu:

Wnoszę wyznaczenie dla mnie pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata Romana Gładysza, Kancelaria Adwokacka, ul. W. Reymonta 14/3, 45-066 Opole.
Wniosek uzasadniam tym, że nie jestem w stanie ponieść kosztów honorarium adwokackiego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.
Jestem osobą bezrobotną, nie mam oszczędności, nigdy nie byłem w sądzie. Dołączam oświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym.

Do wniosku należy dołączyć formularz oświadczenia o stanie majątkowym i rodzinnym. Po uwzględnieniu wniosku przez sąd zostanie wyznaczany adwokat z urzędu dla konkretnej strony.