Dzień Kubusia Puchatka

18 stycznia 2021 r. obchodzony jest Dzień Kubusia Puchatka. W tym dniu przypada rocznica urodzin autora tej książki, czyli Alana Alexander Milne’a. Postaram się wykazać, że istnieje związek pomiędzy Kubusiem Puchatkiem a prawem. Inspiracją do tego był artykuł „Corporate governance oczami Kubusia Puchatka” autorstwa prof. dr hab. Michała Romanowskiego zamieszczony w Monitorze Prawa Handlowego. Wszystkie cytaty z Kubusia pochodzą z tłumaczenia Ireny Tuwim.

– Czy już ich nie pamiętasz?
– Pamiętam, tylko kiedy chcę je sobie przypomnieć, to zapominam.

Te dwa zdania w zasadzie genialnie opisują, że zeznania świadka to tylko słowa wypowiedziane przed sądem. Jedna osoba dobrze zapamiętuje wydarzenia, a inna zaś zupełnie je zapomina. Wynika z tego jedna dobra rada, że opieranie się w sądzie na zeznaniach świadków, to duże ryzyko procesowe. Zdecydowanie lepszym dowodem są dokumenty. Co prowadzi do jedynego słusznego wniosku, że podstawą satysfakcjonującego procesu sądowego jest umowa.

Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej tam Prosiaczka nie było.

Zdanie to odnosić można do ciężaru dowodu. W postępowaniu cywilnym na stronie, która wywodzi z danego faktu skutki prawne, spoczywa obowiązek ich tego faktu dowodami. Zgodnie z wypowiedziami orzecznictwa sądowego, gdy strona uniemożliwia przeprowadzenie dowodu, skutkuje to przejściem na nią ciężaru udowodnienia, że dane fakty nie zachodziły.

Jestem Misiem o Bardzo Małym Rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność.

Zdecydowanie należy czytać dokładnie dokumenty, które podpisujemy. Nie ważne, czy jest to umowa, czy protokół. Jeśli czegoś nie rozumiemy to najlepiej skonsultować umowę przed jej podpisaniem z adwokatem. W przypadku sporu sądowego każde słowo ma znaczenie. Dla prawnika zaliczka różni się od zadatku, a pożyczka od pożytku i porzeczki. Dożywocie to nie to samo co kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Kłapouchy stał sobie samotnie w zaroślach ostu na skraju Lasu, z łbem zwieszonym ku ziemi, i rozmyślał o sprawach tego świata.

W przypadku Kłapouchego można odpowiedzieć fragmentem orzeczenia Sądu Najwyższego, że nie każda sytuacja, która wydaje się być beznadziejna jest nią w rzeczywistości.

Europejska konwencja praw człowieka

Europejska konwencja praw człowieka została przyjęta w dniu 4 listopada 1950 r. Stało się to na podstawie decyzji, która została podjęta przez państwa wówczas wchodzące w skład Rady Europy.

Polska ratyfikowała konwencję i poddała się jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w 1993 r.

Konwencja gwarantuje przestrzeganie praw człowieka i wolności obywatelskich przez państwa, które ją przyjęły. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, bo to oficjalna nazwa omawianego aktu, przewiduje, że podlegają jej wszystkie osoby pozostające pod władzą państw-stron konwencji.

Najważniejszym postanowieniem europejskiej konwencji praw człowieka jest ustanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Obywatelom umożliwiono składanie skarg na działania i zaniechania państw.

W sprawach dotyczących Polski Trybunał orzekał wielokrotnie. Najczęściej sprawy te dotyczą przewlekłości postępowania sądowego, zasadności stosowania tymczasowego aresztowania, czy też wolności słowa.

Europejska konwencja praw człowieka jest określana jako klejnot w koronie Rady Europy. Dodać trzeba, że Rada Europy to co innego niż Rada Europejska. Natomiast Europejski Trybunał Praw Człowieka to inny sąd niż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Nowy adres

Informuję, że od 1 września 2020 r. prowadzę działalność jako adwokat oraz mediator pod adresem:

ulica Władysława Reymonta 14/3, I piętro, 45-066 Opole.

Pozostałe dane kontaktowe nie uległy zmianie.

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego wypada zacytować prawie całość ustawy o ochronie Znaku Polski Walczącej.

Ustawa o ochronie Znaku Polski Walczącej z dnia 10 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1062)

Art. 1

1. Znak Polski Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Znakiem Polski Walczącej jest symbol w kształcie kotwicy składającej się z połączonych ze sobą liter „P” i „W”, w taki sposób, że litera „P” umieszczona jest nad środkiem litery „W”.

Art. 2 Otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3

1. Kto publicznie znieważa Znak Polski Walczącej, podlega karze grzywny.

2. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.1)).

Zaświadczenie o prawie do głosowania

W sytuacji, gdy w dniu drugiej tury głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (a więc 12 lipca 2020 r.) wyborca będzie znajdował się poza miejscem zamieszkania, może uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zaświadczenie takie uprawnia do głosowania w dowolnym obwodzie głosowania na terenie Polski albo za granicą.

Niemniej jednak w trzeba pamiętać, że w przypadku głosowania za granicą, w każdym kraju mogą być odrębne zasady głosowania, a to ze względu na sytuację epidemiczną w danym państwie.

Gdy złożono wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania przed pierwszą turą, to wyborca uzyskał dwa zaświadczenia na pierwszą i drugą turę. Nie ma wtedy możliwości otrzymania kolejnego zaświadczenia.

Do dnia 10 lipca 2020 r. można uzyskać w urzędzie gminy (miasta) zaświadczenie o prawie do głosowania. Można je odebrać osobiście albo przez upoważnioną na piśmie osobę. W upoważnieniu podaje się imię, nazwisko, numer PESEL wyborcy oraz dane pełnomocnika.

Do otrzymania zaświadczenia o prawie do głosowania będzie potrzebny dowód osobisty albo paszport. Ponadto należy wypełnić stosowny formularz. Wniosek taki jest wolny od opłat.

Do 7 lipca 2020 r. wyborca może dopisać się do spisu wyborców tylko na obecne wybory prezydenckie. Wyborca, który już dopisał się do spisu wyborców przez pierwszą turą, nie musi ponawiać tego wniosku. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców można złożyć elektronicznie bądź osobiście.

Więcej szczegółów na temat wyborów można uzyskać w serwisie wybory.gov.pl

Zdziwienie

Z serii dziwnych pytań do adwokata…

Dziś odebrałem telefon w sprawie udzielenia pomocy w uzyskaniu zaliczenia z przedmiotu wykładanego na studiach prawniczych.

Przypomnieć wypada, że zgodnie z przepisami Prawa o adwokaturze:

Art. 1 ust.1. Adwokatura powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Art. 4 ust. 1. Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Dodam, że jednak nie podjąłem się tej sprawy. Pozostaje mi życzyć studentom wytrwałości i powodzenia podczas sesji egzaminacyjnej.