ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

Zaostrzenie kodeksu karnego

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 zmieniono przepisy kodeksu karnego. Interesujące jest to, że w uzasadnieniu projektu w ogóle nie przewidywano zmian przepisu Więcej…

Postępowanie karne w stosunku do nieobecnego

Specyfiką postępowania karno-skarbowego jest możliwość prowadzenia postępowania w stosunku do nieobecnego oskarżonego. W przypadku, gdy sprawca przestępstwa skarbowego przebywa stale za granicą albo gdy nie można ustalić jego miejsca zamieszkania na terenie kraju, to postępowanie może toczyć się podczas jego nieobecności. W postępowaniu w stosunku do nieobecnych nie stosuje się Więcej…

Warunkowe tymczasowe aresztowanie

Niedocenianym praktycznym rozwiązaniem jest możliwość zastosowania tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania. Sąd zastrzega wówczas, że areszt tymczasowy zostanie uchylony w przypadku złożenia w wyznaczonym terminie określonego poręczenia majątkowego. Poręczenie to może polegać na wpłacie gotówki, ale też np. ustanowieniu zastawu lub hipoteki. Przyjęcie poręczenia wymaga sporządzenia protokołu. Zawsze odczuwam satysfakcję zawodową, Więcej…

Prawa pokrzywdzonego

Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym jest ta osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Najważniejsze uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym to: prawo do korzystania z wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być np. adwokat Roman Gładysz możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dostęp do akt postępowania przygotowawczego Więcej…

Roman Gładysz adwokat | mediator

Przeglądanie akt

Pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym przysługuje uprawnienie do złożenia zażalenie na postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa. Termin na wniesienie zażalenia to 7 dni. Pokrzywdzonemu przysługuje także uprawnienie do przejrzenia akt sprawy. Tak brzmią przepisy, a jak wygląda praktyka ich stosowania w czasach zagrożenia wirusem SARS-CoV-2 ? W piątek upływa termin do Więcej…