Przyspieszenie wpisu do księgi wieczystej

Przyspieszenie wpisu hipoteki

Dla osoby, która nabyła nieruchomość oraz zaciągnęła kredyt w tym celu, bardzo ważne jest sprawne uzyskanie wpisu prawa własności oraz ujawnienie hipoteki w księdze wieczystej. Z dostępnych publikacji wynika, że czas rozpoznania wpisu do księgi wieczystej może wahać się od 3 do 8 miesięcy.

Za chwilę złożenia wniosku o wpis w postępowaniu wieczystoksięgowym uznawana jest chwila wpływu wniosku do sądu prowadzącego księgi wieczyste.

Przy czym w odniesieniu do wniosków składanych przez notariuszy (komorników, naczelników urzędów skarbowych) za pośrednictwem systemu teleinformatycznego za chwilę wpływu wniosku o wpis uważa się godzinę, minutę i sekundę umieszczenia wniosku w systemie.

Wpis w księdze wieczystej ma moc wsteczną od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu. Co do pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych (hipoteki) wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila, od której liczy się skutki dokonanego wpisu. Prawa wpisane na podstawie wniosków złożonych równocześnie mają równe pierwszeństwo.

Przyspieszyć załatwienie sprawy można składając pismo z prośbą o szybsze rozpoznanie wniosku. Na pewno przydatne byłoby umotywowanie takiej prośby. Ostatecznie można złożyć skargę na przewlekłość postępowania. Skarga powinna zawierać wniosek o stwierdzenie przewlekłości oraz o zapłatę od Skarbu Państwa odpowiedniej sumy pieniężnej w wysokości od 2.000 zł do 20.000 zł. Z orzecznictwa sądowego wynika, że tego typu skargi są uwzględniane.