Warunkowe tymczasowe aresztowanie

Niedocenianym praktycznym rozwiązaniem jest możliwość zastosowania tzw. warunkowego tymczasowego aresztowania. Sąd zastrzega wówczas, że areszt tymczasowy zostanie uchylony w przypadku złożenia w wyznaczonym terminie określonego poręczenia majątkowego. Poręczenie to może polegać na wpłacie gotówki, ale też np. ustanowieniu zastawu lub hipoteki. Przyjęcie poręczenia wymaga sporządzenia protokołu.

Zawsze odczuwam satysfakcję zawodową, gdy słyszę podczas posiedzenia Sądu II instancji: „postanawia: zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zastrzec, iż w stosunku do podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania ulegnie zmianie z chwilą złożenia poręczenia majątkowego”.

Więcej na temat specjalizacji adwokata Romana Gładysza w sprawach karnych.