Prawa pokrzywdzonego

Opublikowane przez Roman Gladysz w dniu

Pokrzywdzonym w postępowaniu karnym jest ta osoba, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Najważniejsze uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym to:

  • prawo do korzystania z wybranego przez siebie pełnomocnika, którym może być np. adwokat Roman Gładysz
  • możliwość złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa
  • dostęp do akt postępowania przygotowawczego oraz sądowego
  • prawo do uzyskania statusu oskarżyciela posiłkowego
  • możliwość wnioskowania o przeprowadzenie czynności dowodowych w toku postępowania przygotowawczego
  • prawo do mediacji z oskarżonym w celu uzgodnienia naprawienia szkody
  • prawo do uzyskania kompensaty przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych
  • możliwość uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

Wymienione zostały tylko najistotniejsze prawa pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.