Wydanie nieruchomości

wydanie nieruchomości - nieruchomość - adwokat Roman Gładysz - kancelaria adwokacka - Opole - opolskie - mecenas - prawnik

Wydanie nieruchomości jest sprawą skierowaną przez nieposiadającego właściciela przeciwko posiadającemu niewłaścicielowi. Inne określenia roszczenia o wydanie to roszczenie wydobywcze, roszczenie windykacyjne. Może ono dotyczyć każdego rodzaju rzeczy, a więc nie tylko nieruchomości, ale tez ruchomości. Dopuszczalne jest również żądanie wydania części rzeczy, jeśli znajduje się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Żądanie wydania części nieruchomości może być uzasadnione, kiedy granice nieruchomości pozostają sporne.

Wydanie nieruchomości dotyczy rzeczy w takim stanie, w jakim znajduje się ta rzecz w chwili realizacji roszczenia. Poza tym roszczenie windykacyjne nie może prowadzić do odzyskania rzeczy wraz z przychodami, która ta rzecz przynosiła, czy też uzyskania wartości zamiast rzeczy.

Co do zasady przesłanką wydania nieruchomości jest występowanie prawa własności, które ma przysługiwać osobie uprawnionej.

Do wniesienia powództwa windykacyjnego konieczne jest nieuprawnione pozbawienie właściciela posiadania rzeczy przez osobę trzecią. Oznacza to, że powinien zaistnieć obiektywny fakt wkroczenia w sferę prawa własności. Bezprawne naruszenie prawa własności ma miejsce, gdy odbywa się bez zgody właściciela. Powinno ono mieć charakter trwały, powodując całkowite pozbawienie właściciela władztwa nad rzeczą.

Jeśli osoba, która włada rzeczą, nie wyda jej dobrowolnie właścicielowi, to właściciel złożyć do sądu powództwo windykacyjne. Sądem właściwym w tego rodzaju sprawach jest sąd położenia rzeczy. Może to być na przykład Sąd Rejonowy w Opolu. Rozpoznanie on powództwa windykacyjne w postępowaniu procesowym.

Osobą uprawnioną do zgłaszania roszczenia windykacyjnego jest właściciel rzeczy. Właściciel może domagać się wydania rzeczy od każdego, kto nią faktycznie włada oraz nie ma względem właściciela skutecznego uprawnienia do władania rzeczą.

Natomiast wykazanie przesłanek uzasadniających roszczenie windykacyjne obciąża właściciela rzeczy. Należy udowodnić, że przysługuje mu status właściciela, a także, że został on  pozbawiony faktycznego władztwa nad rzeczą.