Służebność przesyłu

Służebność przesyłu - adwokat - adwokat Roman Gładysz - Opole - kancelaria adwokacka - prawnik - mecenas - mediator - służebność - nieruchomość

Służebność przesyłu można ustanowić na rzecz przedsiębiorcy, który planuje wybudować lub, którego własność stanowią urządzenia przesyłowe. Oznacza to, że służebność tego rodzaju ma służyć przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Treścią służebności przesyłu jest uprawnienie przedsiębiorcy do korzystania w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, ale zgodnie z przeznaczeniem urządzeń przesyłowych.

Gdy służebność została ustanowiona przed rozpoczęciem budowy, to przedsiębiorca może zająć cudzą nieruchomość w celu niezbędnym do zrealizowania inwestycji. Natomiast po wybudowaniu urządzenia przesyłowego, przedsiębiorca może na przykład wkroczyć na cudzą nieruchomość, aby naprawić urządzenie przesyłowe. W każdym przypadku treść ustanawianej służebności będzie wynikała szczegółowo z umowy lub z orzeczenia sądowego.

Sprawę o ustanowienie służebności przesyłu rozpoznaje sąd w postępowaniu nieprocesowym. Sądem właściwym jest sąd położenia nieruchomości. Może być to zatem Sąd Rejonowy w Opolu. Przy czym dopuszczalne jest ustanowienie takiego rodzaju służebności poprzez umowę zawartą pomiędzy zainteresowanymi.

Służebność przesyłu może być ustanowiona wyłącznie za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności powinna uwzględniać  spadek wartości nieruchomości, która będzie obciążona.

Na wysokość wynagrodzenia wpływają na przykład:

  • charakter nieruchomości, a więc położenie, jej rodzaj, rozmiar czy kształt.
  • przeznaczenie nieruchomości.
  • utrata pożytków.
  • rodzaj ograniczeń w rozporządzaniu oraz korzystaniu z nieruchomości.
  • zakres oraz sposób ingerencji przedsiębiorcy w prawa właściciela.
  • sposób pozbawienia władztwa nad nieruchomością.

Wynagrodzenie zasądzane za ustanowienie służebności przesyłu ma na celu rekompensatę za korzystanie przez przedsiębiorcę przesyłowego z cudzej nieruchomości, w zakresie niezbędnym do eksploatowania urządzeń i wykonywania innych czynności (postanowienie Sądu Najwyższego z 23.06.2020 r. w sprawie sygn. akt IV CSK 729/19).

Należy dodać, że właściciel nieruchomości, na której posadowione są urządzenia przesyłowe bez tytułu prawnego, może żądać od przedsiębiorstwa przesyłowego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie ze swojej nieruchomości.