Mediacje gospodarcze

Mediacje cywilne

Mediacje gospodarcze to jeden ze sposobów polubownego i ugodowego rozwiązywania sporów. W sprawach gospodarczych, które są rozpoznawane przez sądy powszechne, możliwe jest polubowne, a także ugodowe zakończenie sprawy.

Korzyści z mediacji gospodarczych

  • szybkie rozwiązanie konfliktu
  • postępowanie z udziałem bezstronnego mediatora
  • strony mogą wybrać osobę mediatora
  • wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia
  • obniża koszty postępowania sądowego
  • postępowanie mediacyjne jest objęte tajemnicą
  • jest to efektywny sposób rozwiązywania sporu
  • strony mają wpływ na przebieg mediacji
  • ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej

W każdym pozwie należy obowiązkowo poinformować, czy strony podjęły próbę mediacji, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

W mediacjach gospodarczych konieczne jest profesjonalne podejście do stron i sporu. Należy dobrze oraz właściwie przygotować się do przeprowadzenia mediacji. Jest to ważne, ażeby mediacje gospodarcze były sprawne, ale też skuteczne. To nie jest miejsce na improwizację, a także przewlekanie sporu. To konkretne oraz rzeczowe negocjacje. Zadaniem mediatora jest pomóc stronom konfliktu tak, aby razem osiągnąć satysfakcjonujące i efektywne porozumienie. Ugoda mediacyjna kończy spór. W razie konieczności ugoda mediacyjna podlega egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego.

Strony w postępowaniu przed sądem mogą wybrać osobę mediatora. W przeciwnym wypadku to sąd zadecyduje o zleceniu sprawy mediatorowi z listy prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego.

Wnoszę o skierowanie sprawy do mediacji prowadzonej przez mediatora Romana Gładysza, ul. W. Reymonta 14/3, 45-066 Opole, telefon 796301353, mediacje@adwokatgladysz.pl

Mediacje gospodarcze mogą być prowadzone na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami i mediatorem. Oznacza to, że spór można rozwiązać bez konieczności wnoszenia sprawy do sądu. Nie ma obowiązku zawiadamiania sądu, że doszło do zawarcia ugody.

Adwokat Roman Gładysz jest wpisany na listy mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych w Opolu, Wrocławiu oraz Gliwicach. Poza tym jest stałym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Rzadziej Adwokackiej w Warszawie.