Mediacje w sprawach karnych

 1. |
 2. Mediacje
 3. |
 4. Mediacje w...

Mediator w sprawie karnej pomaga w osiągnięciu porozumienia pomiędzy pokrzywdzonym i oskarżonym. Sprawę można skierować do mediacji już w postępowaniu przygotowawczym. Do tego wymagana jest inicjatywa stron postępowania albo ich zgoda. Nie należy kierować spraw do mediacji w sprawie karnej, w której spotkanie pokrzywdzonego z oskarżonym byłoby wtórą wiktymizacją dla tego pierwszego. Możliwe jest jednak prowadzenie mediacji bez spotkań pokrzywdzonego z oskarżonym.

Korzyści z mediacji w sprawach karnych

 • pokrzywdzony może uzyskać od oskarżonego naprawienie szkody oraz krzywdy wyrządzonej przestępstwem
 • oskarżony ma szansę na złagodzenie odpowiedzialności karnej
 • postępowanie z udziałem bezstronnego mediatora
 • postępowanie mediacyjne jest objęte tajemnicą
 • ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej
 • szybkie rozwiązanie sporu
 • strony mają wpływ na przebieg mediacji

Mediator Roman Gładysz

Mediacje w sprawach karnych służą ochronie praw pokrzywdzonego. Jednym z elementów ochrony praw pokrzywdzonego jest uprawnienie do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.

Pokrzywdzony, który decyduje się na mediację w sprawie karnej, powinien mieć zagwarantowane poczucie bezpieczeństwa. Mediację stosuje się tylko wtedy, gdy leżą one w interesie pokrzywdzonego. Opierają się one na dobrowolnej i świadomej zgodzie wyrażonej przez pokrzywdzonego. Zgodę taką można w każdej chwili wycofać. Przerwanie mediacji nie wywołuje żadnych konsekwencji i tym samym nie wpływa na pozycję strony w dalszym procesie karnym. Pokrzywdzony powinien otrzymać pełną i obiektywną informację na temat mediacji, a także jej potencjalnych rezultatów. Powinien wiedzieć o trybie nadzoru nad realizacją ugody. Rozmowy prowadzone w ramach mediacji mają charakter poufny i nie są następnie ujawniane.

Adwokat Roman Gładysz jest wpisany na listę osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego w sprawach karnych w okręgu Sądu Okręgowego w Opolu.