Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego - adwokat - adwokat Roman Gładysz - Opole - kancelaria adwokacka - mediator - rozwód - separacja - podział majątku

Podział majątku wspólnego jest możliwy po ustaniu wspólności ustawowej, która łączyła małżonków. W praktyce oznacza to konieczność podziału majątku po wydaniu wyroku rozwodowego. Podział ten może zostać przeprowadzony na podstawie umowy pomiędzy małżonkami. Niemniej jednak najczęściej do podziału dochodzi w ramach postępowania sądowego. Podział sądowy zmierza do definitywnego oraz całościowego zniesienia wspólności majątkowej. Natomiast dział umowny może ograniczyć się do części majątku.

W postępowaniu o podział majątku wspólnego, sąd nie może wbrew woli uczestnika przyznać mu prawa majątkowego i zasądzić od niego na rzecz innego uczestnika spłatę lub dopłatę (postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 26.01.2017 r., sygn. akt II CZ 129/16).

Podział majątku wspólnego dotyczy składników majątkowych, które były elementami majątku wspólnego w chwili ustania wspólności ustawowej i które istnieją w chwili dokonywania podziału. Rozliczeniu podlega całość stosunków majątkowych między małżonkami. Podziałem nie są objęte długi. Oznacza to, że długów się nie dzieli, ale mogą one podlegać rozliczeniu.

Małżonkowie mogą w ramach podziału majątku rozliczać wydatki oraz nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty. Może też to dotyczyć sytuacji odwrotnej – nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny. Przy podziale majątku można rozliczać także takie składniki majątkowe, które zostały bezprawnie zbyte, zniszczone, zużyte lub roztrwonione przez jednego z małżonków.

W ramach podziału majątku dopuszcza się rozliczanie długów jednego z małżonków zaspokojonych z majątku wspólnego.

Roszczenie o podział majątku nie ulega przedawnieniu. Sprawy tego rodzaju sąd rozstrzyga w postępowaniu nieprocesowym. Natomiast sądem właściwym jest sąd położenia majątku. Zatem może to być Sąd Rejonowy w Opolu. W postępowaniu sąd powinien ustalić skład oraz wartość majątku, który podlega podziałowi.