ulica Władysława Reymonta 14/3, 45-066 Opole

Sprawy karne skarbowe

Sprawy karne skarbowe dotyczą odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe.

Z wypowiedzi orzecznictwa sądowego wynika, że prawo karne skarbowe stanowi w pełni autonomiczną dziedzinę prawa karnego. Odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe opiera się na odrębnie ujętych zasadach, które przypominają zasady z prawa karnego powszechnego, ale nie są z nimi tożsame. Pojęcia zaś przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego są autonomiczne wobec pojęć przestępstwa oraz wykroczenia, które występują w powszechnym prawie karnym.

Najogólniej mówiąc, sprawy tego typu dotyczą naruszeń prawa podatkowego, czy też przepisów dotyczących ceł, obrotu dewizami oraz organizacji gier hazardowych. Za takie czyny odpowiada ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę.

Już z tego opisu wynika, że sprawy takie są skomplikowane. Najlepiej zatem dobrze zastanowić się, czy nie jest wymagana w ich prowadzeniu pomoc ze strony fachowego obrońcy. W postępowaniu karnym skarbowym obrońcą może być adwokat.

Samo zaś postępowanie może prowadzić inny organ niż prokuratura. Fachowo określa się taki organ jako finansowy organ postępowania przygotowawczego. Może nim być na przykład naczelnik urzędu skarbowego albo też naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Przecież dopuszczalnym jest sprawa, w której jednocześnie nakładana jest sankcja administracyjna (np. kara pieniężna), a potem sankcja karna. Może być to oparte na tym samym stanie faktycznym i to za ten sam czyn.

Jedną z odrębności sprawa z zakresu prawa karnego skarbowego jest możliwość prowadzenia postępowania w stosunku do nieobecnych. W tym rodzaju postępowania obligatoryjna jest obrona, którą może wykonywać adwokat.

Na koniec dodać wypada, że w postępowaniu karnym skarbowym nie stosuje się przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych. Poza tym nie obowiązują tu przepisy dotyczące pokrzywdzonego.