ulica Władysława Reymonta 14/3 | 45-066 Opole

Sprawy karne skarbowe

  1. |
  2. Sprawy karne
  3. |
  4. Sprawy karne...

Sprawy karne skarbowe dotyczą odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe lub odpowiedzialności za wykroczenia skarbowe. Za takie czyny odpowiada ten, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony pod groźbą kary przez ustawę.

W prawie karnym skarbowym kwalifikacja prawna wielu czynów zależna jest od wysokości uszczuplenia należności publicznoprawnej. Wartość ta nie jest wyrażona liczbowo, ale odnosi się do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia zmienia się co roku. Zmiana ta jest zmianą ustawy.  Zgodnie z zasadą, że należy stosować ustawę względniejszą dla sprawcy, należy przyjmować wielkości obowiązujące w chwili orzekania.

Prawo karne skarbowe jest w pełni autonomiczną dziedziną prawa karnego. Odpowiedzialność za przestępstwa skarbowe opiera się na odrębnie ujętych zasadach, które przypominają zasady z prawa karnego powszechnego, ale nie są z nimi tożsame. Pojęcia przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego są autonomiczne wobec pojęć przestępstwa oraz wykroczenia, które występują w powszechnym prawie karnym.

Sprawy tego typu dotyczą naruszeń prawa podatkowego, czy też przepisów dotyczących ceł, obrotu dewizami oraz organizacji gier hazardowych. Samo zaś postępowanie może prowadzić inny organ niż prokuratura. Fachowo określa się taki organ jako finansowy organ postępowania przygotowawczego. Może nim być na przykład naczelnik urzędu skarbowego albo też naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Przecież dopuszczalnym jest sprawa, w której jednocześnie nakładana jest sankcja administracyjna (np. kara pieniężna), a potem sankcja karna. Może być to oparte na tym samym stanie faktycznym i to za ten sam czyn.

Sprawy tego typu są skomplikowane. Najlepiej zastanowić się, czy nie korzystać z pomocy fachowego obrońcy. W postępowaniu karnym skarbowym obrońcą może być adwokat.

Jedną z odrębności sprawa z zakresu prawa karnego skarbowego jest możliwość prowadzenia postępowania w stosunku do nieobecnych. W tym rodzaju postępowania obligatoryjna jest obrona, którą może wykonywać adwokat.

Na koniec dodać wypada, że w postępowaniu karnym skarbowym nie stosuje się przepisów dotyczących mediacji w sprawach karnych. Nie obowiązują także przepisy dotyczące pokrzywdzonego.