ulica Władysława Reymonta 14/3 | 45-066 Opole

Mediacje cywilne

 1. |
 2. Mediacje
 3. |
 4. Mediacje cywilne

Mediacje cywilne to sposób na polubowne zakończenie spraw sądowych. Mediacja jest możliwa w sprawach cywilnych, w których dopuszczalne jest zawarcie ugody. W mediacji poza konfliktu uczestniczy mediator.

Korzyści z mediacji cywilnych

 • wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia
 • obniża koszty postępowania sądowego
 • postępowanie z udziałem bezstronnego mediatora
 • strony mogą wybrać osobę mediatora
 • postępowanie mediacyjne jest objęte tajemnicą
 • jest to efektywny sposób rozwiązywania sporu
 • ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej
 • szybkie rozwiązanie sporu
 • strony mają wpływ na przebieg mediacji

W treści każdego pozwu należy obowiązkowo wskazać, czy strony podjęły próbę mediacji, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Mediator Roman Gładysz

W sprawach cywilnych nie ma potrzeby oczekiwania na wydanie wyroku przez sąd. Sprawę można zakończyć, zawierając ugodę przed mediatorem.

W postępowaniu cywilnym strony wybrać osobę mediatora. Nie ma obowiązku, żeby zdawać się w tej kwestii na pogląd sędziego.

Wnoszę o skierowanie sprawy do mediacji prowadzonej przez mediatora Romana Gładysza, ul. W. Reymonta 14/3, 45-066 Opole, telefon 796301353, mediacje@adwokatgladysz.pl

Mediacje cywilne można przeprowadzić na mocy umowy zawartej pomiędzy stronami a mediatorem. Inaczej mówiąc, spór można załatwić bez konieczności wnoszenia sprawy przed sąd. Nie jest nawet konieczne zawiadamianie sądu o tym, że strony doszły do porozumienia.

Adwokat Roman Gładysz jest wpisany na listy mediatorów prowadzonych przez Prezesów Sądów Okręgowych w Opolu, Gliwicach i Wrocławiu. Jest też stałym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Rzadziej Adwokackiej w Warszawie.