Dział spadku w mediacji

Dział spadku.

W postępowaniu o dział spadku możliwe jest rozwiązywanie sprawy poprzez mediację. Jest to instytucja, która służy polubownemu rozwiązywaniu sporów. Mediacja może być prowadzona poza postępowaniem sądowym. Stanowi to zatem alternatywną formę rozwiązywania konfliktów. Zalety mediacji to: dobrowolność, neutralność mediatora, nieformalność i krótki czas trwania postępowania oraz niejawność. Celem mediacji jest doprowadzenie do wypracowania ugody, która jest zawierana przed mediatorem. Ugoda zawarta przed mediatorem ma po jej zatwierdzeniu przez sąd moc ugody sądowej.

Sprawy o dział spadku mogą być załatwiane w drodze mediacji. Mediacja w sprawach działowych może dotyczyć na przykład ruchomości oraz innych prawa majątkowych wchodzących w skład spadku.

Co więcej, mediację można przeprowadzić na podstawie umowy o mediację. Nie ma zatem konieczności składania wniosku do sądu o dział spadku. W umowie o mediację należy wskazać przedmiot mediacji oraz osobę mediatora. Nadto w sprawie działu spadku należy oznaczyć przedmioty objęte wspólnością majątku spadkowego.